Slovník pojmů : E až K

EDI

Electronic Data Interchange - elektronická výměna dat.

EGP

Exterior Gateway Protocol. Protokol pro výměnu směrovacích informací (v rámci routerů) mezi sousedními bránami v autonomních systémech.

ELF

Executable and Linkable Format. Objektoý formát souborů navržený v Unix System Laboratories je dens uznáván jako nejčastěji používaný formát v Linuxu. (obdoba .exe soubourů pod MS Windows a MS Dos)

e-mail

elektronická pošta. Vzájemná komunikace uživatelů realizovaná pomocí počítačů, souborů, internetu a komunikačních linek.

EPROM

Paměťové čipy, jejich obsah lze dodatečně měnit. Za normálních okolností se chovají jako paměť ROM (trvalý obsah). Lze je mazat ultrafialovým zářením.

Ethernet

Označení druhu síťového vybavení. Z technického hlediska je Ethernet jedním ze sady standardů IEEE. Ethernet jako hardware používá ke spojení několika hostitelů jediný kabel (často koaxiál), který umožnuje přenosové rychlosti až 10Mbps.

ETSI

European Telecommunication Stanadards Institute. Evropská standardizační instituce pro oblast telekomunikací, která mj. vydala sadu norem pro EuroISDN. Tyto normy jsou značeny jako ETS 300xxx a u nás je lze získat od ČSNI.

extranet

Privátní síť, která používá internetové protokoly a veřejné telekomunikační sítě pro komunikaci s vybranou skupinou uživatelů (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a jiní obchodní partneři).

FAQ

Frequently-Asked Question. Často kladené otázky označuje soubor (dokument, HTML stránku) kde najdete mnoho odpovědi na nejběžnější otázky k určitému tématu. Nutno podotknout, že na mnohem větší množsvtí dotazů ve FAQ odpověď nenajdete.

FAT

File Allocation Table - tabulka obsazení disku. Způsob organizace dat v počítači. Modernější je FAT32 nebo NTFS.

FDDI

Fiber Distributed Data Interface - americká norma pro vysokorychlostní lokální sítě využívající k přenosu optická vlákna.

finger

Program umožňující z elektronické adresy zjistit celé jméno osoby. Program také umožňuje zjistit, kdy dotyčná osoba naposledy četla poštu, zda je nalogována a některý další informace.

firewall

1. Množina příbuzných programů, umístěných na gateway, který ochrňují privátní sítě před externími uživateli. 2. Souhrnně označení pro způsob ochrany a její prosazování.

flame

Neadekvátní, příliš emocionálně zabarvený, urážlivý či jinak nevhodný mail nebo příspěvek v konferenci.

font

Popis písma, definice všech zanků. Dnes se nejčastěji poučívají True Type fonty, jejich velikost je možné libovolně měnit. Opakem jsou bitmapové fonty.

formátování

Proces, při kterém se vytvoří důležité oblasti na disku. Disk se rozdělí na systémovou oblast (boot sektor, FAT a hlavní adresář) a údajovou oblast (operační systém, programy, texty, obrázky, atd.). Obvykle se při formátování z disku ztratí předchozí data.

FQDN

Fully Qualifiend Domain Name. Název hostitele s připojeným názem domény, který je platným indexem v databázi názvů domén.

freeware

Program, který je nabízen zdarma. Autor se však nevzdal svých autorských práv a nelze jej tedy, bez souhlasu, modifikovat či zahrnovat do svých projektů (na rozdíl od public domain).

FTP

File Transfer Protocol. 1. Protokol pro přesos souborů mezi dvěma počítači na internetu. 2. Služba pro přenos souborů na internetu.

FTP server

1. Počítač na kterým běží služba FTP. Ostatní počítače se k němu mohou připojit a přená?et soubory. K tomu musíte mít ovšem oprávnění (uživatelský účet). 2. Daemon který zajištuje službu FTP.

fulltext

Způsob vyhledávání nebo také organizace databáze textů umožňující porovnávání každého slova dokumentu se zadaným vzorem. Na vyhledávacích serverech internetu to je nejrozšířenější služba.

FYI

For Your Information (Pro vaši informaci). Sada dokumentů obsahující neformální informace týkající se internetu.

game port

Zástrčka určená pro zasunutí ovladače pro hry (joystick, paddle).

gamma korekce

Postup, kterým se korigují rozdíly v jasové křivce při zobrazování či tisku. Gamma korekce prohýbá jasovou křivku především v jejích středních hodnotách, čímž dochází k celkovému projasnění či ztmavení; krajní hodnoty zůstávají nezměněny.

gateway

Hardwarové zařízení s příslušným softwarovým vybavením, které je určeno k propojování různých počítačových sítí a komunikačních standardů. Gateway rovněž provádí konverzi dat z jedné sítě či komunikačního standardu do druhého.

GDI

Knihovna grafických rutin sloužící k tvorbě programů pro Windows.

Genius

Značka často používaných počítačových myší a tabletů. Patří taiwanské firmě KYE.

GIF

Graphic Interchange Format. Formát souborů označující bitmapovou grafiku (např. schémata, ikony ap.). Velmi používaná v prostředí internetu. Výhodou narozdíl od formátu JPEG je neztrátová komprese dat. Pracuje s 256 barvami, možnost animace a průhlednosti.

GIS

Geographic Information System - systém pro sběr, ukládání, manipulaci, analýzu a zobrazování dat, týkajících se Země.

GNOME

GNU Network Object Model Environment - uživatelské rozhraní pro operační systémy typu UNIX, s možností konfigurace vzhledu a ovládání aplikací.

GNU

GNUs not Unix. Tato rekurzivní zkratka je názvem projektu nadace Free software Foundation, jehož cílem je poskytovat komletní sadu unixových nástrojů, který je možno volně používat a kopírovat.

gopher

Služba internetu která zpřístupnuje zdroje internetu v podobě menu a nabídek. Byla vytlačena službou www.

grafický procesor

Čip, který ovládá grafické zobrazení. Bývá jádrem grafické karty, v některých případech bývá umístěn přímo na základní desce. Ulehčuje práci CPU.

GUI

Graphical User Interface - grafické uživatelské rozhraní. Porvé bylo použito u počítačů Apple, dnes standard - např. Microsoft Windows, OS/2, OSF/Motif, KDE.

heuristická analýza

Metoda detekce virů, která dokáže rozborem kódu programu odhalit i doposud neznámý virus.

home page

Úvodní stránka internetové prezentace (internetových stránek).

hoax

E-mailová zpráva, která většinou upozorňuje na velmi nebezpečné, ve skutečnosti neexistující viry.

hot key

Horká klávesa, klávesová zkratka, aktivační klávesa. Klávesa nebo kombinace kláves, která aktivuje nějakou funkci - např. Alt+F4 = ukončení aplikace, F1 = nápověda a pod.

HP-UX

Komerční implementace Unixu vyvinutá firmou Hewlett Packard. Vychází ze systémů OSF/1 a System V.1.

HTML

Hypertext Markup Language. Množina symbolů a příkazů umístěných v textovém souboru, který je určen pro zobrazení www prohlížečem. Tyto symboly a příkazy definují způsob zobrazení textů a obrázků na stránkách. Poslední verze HTML má číslo 4.

HTTP

HyperText Transfer Protocol. Protokol služby WWW. Umožňuje komunikaci mezi prohlížečem a WWW serverem.

httpd

HTTP daemon. Web server (HTTP server) uvolněný NCSA pro různé verze UNIXu.

HTTPS

HTTP Secure. Protokol pro chráněný přístup ke chráněným web serverům. Umožňuje různé verze a stupně provozu a ochrany přenosu informací a autorizace přístupu k webu.

hub

Rozbočovač - propojuje počítače v síti s hvězdicovou topologií, řídí provoz dat mezi jednotlivými uzly.

hyperlink

Link, odkaz - část textu či obrázek, který odkazuje na jinou stránku. V prostředí Internetu se změní ukazatel myši.

hypertext

Text obsahující odkazy na další dokumenty, který mohou být volbou odkazu zobrazeny.

ICQ

I Seek You. Služba internetu (podobně jako WWW nebo FTP), která vám umožňuje chat, zasílání zpráv, souborů, URL adres, hraní her, apod. Více informací na http://www.icq.com

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engeneers. Organizace zabývající se tvorbou standardů. Jejím úspěchem jsou standardy POSIX, který definují vlastnosti Unixových systémů od rozhraní a sémantiky systémových volání až po administrativní nástroje.

IGP

Interior Gateway Protocol. Protokol pro výměnu směrovacích informací mezi bránami (v rámci routerů) v neautonomních systémech - např. dvě spolupracující sítě.

IIS

Internet Information Server. Server vyvinutý firmou Microsoft pro jejich operační systém Windows NT Server. Obsahuje FTP a WWW server.

IMAP

Internet Message Access Protocol. Protokol umožňující programu na lokálním počítači přistupovat a manipulovat s elektronickou pošou na poštovním serveru a také archivovat ji do složek, sdílet poštovní schránky, sdílet více poštovních serverů.

IMAP server

Program nebo počítač - poštovní server - který podporuje pro správu pošty IMAP protokol.

indexace

indexing. Zjištění, zpracování a evidence klíčových slov vyskytujících se na internetové stránce. Evidence je prováděna v databázi a slouší vyhledávací centrále.

InterNIC

Internet Network Information Center. Organizace, která zajišťuje přidělování a správu doménových jmen. Bližší informace na www.internic.net

Internet

Celosvětová informační a komunikační síť - propojení jiných (menších) sítí.

intranet

Soukromá (privátní, uzavřená) síť v organizaci. Využívá obvykle technologie WWW - data je možné prohlížet pomocí internetového prohlí?eče (browseru).

IP

Internet Protocol. Součást TCP/IP.

IP adresa

Internet Protocol number. Každé zařízení připojené do internetu, protokolem TCP/IP, je označeno jedinečným řetězcem čtyř čísel ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo z intervalu 0-255.

IRC

Internet Relay Chat. Jeden ze způsobů pokecu přes internet. Umožňuje současnou konverzaci více uživatelů v reálném čáse. Více informací se dovíte na http://www.irc.net

IRIX

Komerční implementace Unixu vivinutá firmou SGI (dříve Silicon Graphics). Vychází ze systémů BSD a System V.3.

ISA

Industry Standart Architecture - 16 bitová sběrnice pro rozšíření základní desky počítače o různé přídavné karty. Dnes zastaralá.

ISDN

Integrated Services Digital Network. Množina standardů pro digitální přenos přes konvenční měděné telefoní spoje. Jsou pořeba ISDN adaptéry na obou koncích linky. Základní ISDN umožňuje připojení do internetu ař 128Kbps rychlost přenosu dat.

ISDN adaptér

Adaptér je zařízení, který umožnuje spojit různá hardwarová či elektronická zařízení. Pro připojení do internetu přes ISDN musí být na straně uživatelského počítače instalován ISDN adaptér.

ISO/OSI

Definice sedmivrstvého modelu pro počítače komunikující v síti. Nejnižší vrstvy pracují na hardwarové úrovni a nejvyšší pak maximálně komunikují s uživatelem.

ISP

Internet Service Provider. Organizace, která vlastní servery přímo připojené pevnou linkou do internetu a za úplatu poskytuje toto připojení dalším subjektům a zajišťuje činnosti s tím spojené - např. provoz mail serverů, dns serverů, routerů a pod.

Java

Objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Sun Microsystems. Jeho výhodou je nezávislost na platformě. Java programy mohou běžet na jekémkoli stroji, od superpočítačů, přes sítové servery až po osobní počítače.

Java applet

Program napsaný v jazyce Java, který může být součástí HTML stránky (podobně jako obrázek). Je jednou z technologií pro generovaní dynamických HTML stránek na straně klienta.

Java script

Skriptovaci jazyk vyvinutý firmou Netscape, pro generovaní dynamických HTML stránek. S jazykem Java moc společného nemá, jmenuje se tak jen z čistě komerčních důvodů.

JPEG/JPG

Joint Photographic Experts Group. Přípona souborů označující bitmapovou grafiku (např. fotografie). Velmi používaná v prostředí internetu.

jumper

Drobná propojka, kterou se propojují dva piny (kontakty) na desce nebo kartě. Dnes se používá stále méně.

kapacita

Maximální objem informací. Kapacita disku = množství informací, které je možné uložit, kapacita liny = maximální rychlost.

KDE

K-Desktop Environment - uživatelské rozhraní pro operační systémy typu UNIX, s možností konfigurace vzhledu a ovládání aplikací.

koaxiální kabel

Druh kabelu, který se skládá z několika soustředných vrstev. První vodivou vrstvu tvoří drát uprostřed kabelu a další vodicí vrstvy jsou pak v podobě soustředných válců, oddělených válci z izolantu.

koprocesor

Přídavný procesor, který přebírá část úkolů hlavního procesoru a zvyšuje tím výkonnost celého systému.

Zdroj: http://www.pc-xp.net